ตารางคลินิก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (ปรับปรุง 2022-03-16)

วันจันทร์
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกจักษุ (ตา) 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิก หู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกศัลยกรรม 08.00 น. - 16.00 น.
คลิกนิกหอบหืด (เด็ก) สัปดาห์ที่ 2,4 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกCAPD (ล้างไตทางหน้าท้อง) สัปดาห์ที่ 4 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกCKD Plus (ชะลอไต) สัปดาห์ที่ 1,3,5 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 16.00 น. - 20.00 น.

       


วันอังคาร
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรม 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
โรงเรียนพ่อแม่ 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกเบาหวาน 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิก หู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกความดันโลหิตสูง 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกโรคลมชัก (เด็ก) 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 16.00 น. - 20.00 น.

 


วันพุธ
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกวัคซีนเด็ก 08.00 น. - 16.00 น
คลินิกศัลยกรรมกระดูก 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกศัลยกรรม 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกจักษุ (ตา) 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกCKD (ไตเรื้อรัง) 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกวัณโรค (TB) 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกพัฒนาการเด็ก 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกหอมหืด (ผู้ใหญ่) สัปดาห์ที่ 1,3,5 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกถุงลมโป่งพอง (COPD) สัปดาห์ที่ 2,4 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 16.00 น. - 20.00 น.

 


วันพฤหัสบดี
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกฝากครรภ์ 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกจักษุ (ตา) 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิก หู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น
คลินิกอายุรกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกเบาหวาน 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกหู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกศัลยกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกวัณโรคดื้อยา 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกความดันโลหิตสูง 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกB24 (เด็ก) 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกวาร์ฟาริน 13.00 น. - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 16.00 น. - 20.00 น.

 


วันศุกร์
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก 08.00 น. - 12.00 น.
วางแผนครอบครัว 08.00 น. - 16.00 น.
คลินิกอายุรกรรม 08.00 น. - 12.00 น
คลินิกกุมารเวชกรรม 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกศัลยกรรมกระดูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิก หู คอ จมูก 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกจักษุ (ตา) 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกB24 (ผู้ใหญ่) 08.00 น. - 12.00 น.
คลินิกศัลยกรรม 08.00 น. - 12.00 น.

 


วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
คลินิกในเวลา เวลา
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป 08.00 น. - 15.00 น.