แผนยุทธศาสตร์ (ปี 2564 – 2566) (ทบทวน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ (VISION)

         เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (M1) ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำด้านอาชีวอนามัยระดับประเทศ

 

 

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาระบบบริการและคลินิกเฉพาะทางให้ได้มาตรฐานตาม service plan และผู้รับบริการพึงพอใจ 

2. พัฒนางานส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน 5 กลุ่มวัย โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ

3. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

5. อภิบาลระบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร ITA ระบบควบคุมภายใน ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบหลักประกัน ระบบคุ้มครองผู้บริโภค ระบบการเงินการคลัง และสิ่ง แวดล้อมให้มีความยั่งยืน

 

 

ค่านิยม (CORE VALUE)

P       People Focus                                              
E       Ethics
S       Service Mind
T      Team

 

 

อัตลักษณ์

ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข ทุกจุดโปร่งใส ร่วมใจทำงาน

 

กลยุทธ์ (Strategic Goals) = 4 Excellence 

1. Service & Occupational Excellence: พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล และอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศ 
2. P&P and Consumer Protection Excellence: พัฒนาคุณภาพงานส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภค 
3. Governance Excellence: อภิบาลระบบ 
4. People Excellence: มุ่งบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พอ-เก่ง-ดี-มีสุข-รักองค์กร)

 

เข็มมุ่ง

วิกฤติการเงิน ไม่เกินระดับ 4 , การรองรับสถาณการณ์การระบาดของ Covid-19