ผู้รับพึงพอใจ ผู้ให้มีความสุข ทุกจุดโปร่งใส ร่วมใจทำงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ความหมาย

ผู้รับพึงพอใจ :

         พฤติกรรมการบริการที่ดีที่ก่อให้เกิดความประทับใจ และความปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ

 

ผู้ให้มีความสุข :

          เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล มีความสุขกายสุขใจ(สุขภาพกาย สุขภาพจิต)ภายใต้การปกครองของผู้บริหาร ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่ดี

 

ทุกจุดโปร่งใส :

         - เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต 
         - เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตรงต่อเวลา
         - ให้บริการด้วยความเสมอภาค ภายใต้หลักสิทธิผู้ป่วย
         - การบริหารงานภายในองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
         - โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มีความปลอดภัย 

 

ร่วมใจทำงาน :

         การทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยด้วยความเป็นสหสาขาวิชาชีพ , ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานและในกิจกรรมต่างๆของรพ. อย่างเต็มกำลังความสามารถ